Ứng phó với stress của sinh viên trường Đại học sư phạm, Đại học Đà Nẵng

Nơi đăng: Hội thảo quốc tế:“Vai trò của Tâm lý học trường học trong việc đảm bảo sức khỏe tâm lý cho học sinh và gia đình- Trường Đại học sư phạm Hà Nội, Số: , Trang: 234-242, Năm: 2018, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.