PHƯƠNG PHÁP TÍCH HỢP TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

Integrated method for teaching History in high school
Nơi đăng: tạp chí khoa học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Số: 2A, 2019, Trang: 230 - 239, Năm: 2019, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.

Tóm tắt:

Dạy học tích hợp đã trở thành xu thế của các nền giáo dục tiến tiến trên thế giới từ giữa thế kỷ XX. Ở Việt Nam, lí thuyết tích hợp đã được áp dụng vào việc xây dựng chương trình, biên soạn sách giáo khoa và tổ chức hoạt động dạy học ở những mức độ khác nhau theo từng cấp học cụ thể. Trong khuôn khổ bài báo này, chúng tôi đi sâu phân tích quan niệm, ý nghĩa của phương pháp tích hợp trong dạy học lịch sử ở trường trung học phổ thông. Từ đó đề xuất các phương pháp tích hợp nhằm đáp ứng yêu cầu của việc đổi mới dạy học bộ môn Lịch sử hiện nay.

Abstract:

Integrated teaching has become trends in many advanced education systems in the world since the mid-twentieth century. In Vietnam, integration theory has been applied to curriculum development, textbook compilation and in-class teaching management at different levels in accordance to the school levels. Within the scope of this paper, the significance of the integrated teaching method of History teaching in high schools is deeply investigated, so that some integrated methods are proposed to meet the innovation requirements in teaching History nowadays.