SỰ CẦN THIẾT CỦA PHƯƠNG PHÁP TÍCH HỢP TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HIỆN NAY

THE NECESSITY OF APPLYING INTEGRATED METHOD OF TEACHING HISTORY IN CURRENT HIGH SCHOOLS
Nơi đăng: TẠP CHÍ GIÁO DỤC - BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO, Số: 447 (Kì 1- 2/2019), Trang: 29-32, Năm: 2019, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.

Tóm tắt:

Hiện nay, tích hợp đang là xu thế của giáo dục thế giới, ở Việt Nam lý thuyết tích hợp đã được áp dụng để xây dựng Chương trình giáo dục phổ thông, song việc vận dụng phương pháp tích hợp (PPTH) trong dạy học lịch sử (DHLS) còn tồn tại nhiều hạn chế, bất cập. Trong khuôn khổ bài viết này, chúng tôi tập trung làm rõ lý luận chung về tích hợp, dạy học tích hợp, phương pháp tích hợp, các mức độ tích hợp và ý nghĩa của việc vận dụng phương pháp tích hợp trong DHLS ở trường trung học phổ thông (THPT) hiện nay.

Abstract:

Currently, integration is the trend of world education. In Vietnam, the integration theory has been applied to develop the general education curriculum, but the use of integrated methods in teaching History still exists many limitations and shortcomings. In this article, we focus on clarifying the general theory of integration, integrated teaching, integration methods, integration levels and the meaning of integration methods in teaching History in the high school today.