Tuning the electronic properties of GaS monolayer by strain engineering and electric field

Tuning the electronic properties of GaS monolayer by strain engineering and electric field
Nơi đăng: Chemical physics, Số: 524, Trang: 101-105, Năm: 2019, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Châu Âu.