Coulomb Green's functions in the problem of photodetachment of the negatively charged hydrogen ion

Coulomb Green's functions in the problem of photodetachment of the negatively charged hydrogen ion
Nơi đăng: Europen physics Journal D, Số: 73, Trang: 110, Năm: 2019, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Quốc tế.