CÁC MỨC ĐỘ TÍCH HỢP KIẾN THỨC TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HIỆN NAY

LEVELS OF THE KNOWLEDGE INTEGRATION OF TEACHING HISTORY IN HIGH SCHOOL TODAY
Nơi đăng: KY HTKH Cán bộ trẻ các trường Đại học Sư phạm toàn quốc lần thứ VII năm 2018, Số: ISBN 978-604-54-4525-9, Trang: 557-560, Năm: 2018, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.

Tóm tắt:

Lý thuyết tích hợp trong dạy học nói chung, trong dạy học bộ môn Lịch sử nói riêng đang được cụ thể hóa vào chương trình giáo dục phổ thông nước ta theo từng cấp học. Căn cứ vào mục tiêu cụ thể của từng cấp học mà việc tích hợp về nội dung kiến thức được thể hiện ở các mức độ khác nhau, trên cơ sở đó người giáo viên căn cứ vào chủ đề, nội dung kiến thức cụ thể của từng bài học, căn cứ vào điều kiện dạy học và trình độ thực tế của học sinh để xác định mức độ tích hợp kiến thức phù hợp. Việc xác định hợp lý mức độ tích hợp tương thích với mục tiêu cần đạt về kiến thức sẽ góp phần quan trọng trong việc tổ chức hiệu quả hoạt động lĩnh hội kiến thức của học sinh.

Abstract:

Integration theory in teaching in general and the teaching history in particular is being concretized to Vietnam curriculum at each level of education. Based on the specific goals of each level of education, the integration of knowledge is expressed at different level. So teacher need to attention to topic, detail  knowledge content of each lesson, teaching condition and the actual degree of students to determine the level of appropriately knowledge integration in order to contribute to ensuring effective organization of knowledge acquisition activities and developing the capacity of students.