Người thầy trong Tư tưởng Hồ Chí Minh - Vận dụng vào việc giáo dục đạo đức cho sinh viên Sư phạm hiện nay

Nơi đăng: HTKH quốc gia " Đạo đức nhà giáo trong bối cảnh hiện nay", Số: , Trang: 407 - 412, Năm: 2019, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.