ẢNH HƯỞNG CỦA ĐỊA LÝ DÂN CƯ ĐẾN VIỆC NGHIÊN CỨU MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN TỈNH QUẢNG BÌNH (VIỆT NAM)

MAIN TASKS GEOGRAPHY OF POPULATION IN STUDY POLYLINGUAL ENVIRONMENT THE PROVINCE OF QUANG BINH (VIETNAM)
Nơi đăng: III МЕЖДУНАРОДНОГО НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОНЛАЙН- СЕМИНАРА, Số: УДК 372.881.1 ББК 74.268.1, Trang: 459-461, Năm: 2019, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Russian Federation.

Tóm tắt:

Văn hóa, ngôn ngữ có tác động đáng kể đến hoạt động của con người, sự thay đổi và phát triển của xã hội và cảnh quan địa lý nói chung. Đồng thời sự phát triển phải bền vững, hài hòa và an toàn cho toàn bộ hệ thống cảnh quan tự nhiên và xã hội. Giá trị quan trọng của các khía cạnh văn hóa và ngôn ngữ trong giảng dạy địa lý ở cấp độ khu vực.

Abstract:

Culture, language have a significant impact on human activity, the change and development of society and the geographical landscape as a whole. At the same time, development should be sustainable, harmonious and safe for the “man- nature-society”system. Important value have cultural and linguistic aspects in teaching geography at the regional level.