Các yếu tố ảnh hưởng đến stress của giáo viên mầm non

Factors affecting the stress of preschool teachers
Nơi đăng: KY Hội thảo Tâm lý học đường tần VI, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Số: , Trang: 895-902, Năm: 2018, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.

Tóm tắt:

Hiện nay, tình trạng bạo hành trẻ tại các cơ sở giáo dục mầm non ở nước ta có chiều hướng gia tăng với mức độ ngày càng nghiêm trọng. Nhiều trẻ bị bạo hành để lại chấn thương và sang chấn tâm lý nặng nề, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe thể chất và tinh thần. Điều đáng ngại nhất là đối tượng có hành vi bạo hành các em lại chính là những người có trách nhiệm chăm sóc, nuôi dưỡng các em. Bên cạnh yếu tố đạo đức nghề nghiệp, năng lực giáo dục thì căng thẳng tâm lý trong quá trình chăm sóc, nuôi dạy các em cũng là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến các hành vi bạo lực trẻ em. Thực tiễn trên đặt ra nhiệm vụ “tối thượng” cho các nghiên cứu về stress tâm lý của giáo viên mầm non là tập trung vào việc nghiên cứu, đánh giá đúng vai trò của các yếu tố ảnh hưởng, chi phối mức độ stress tâm lý của họ để đề xuất các biện pháp ứng phó tích cực, hiệu quả và sát đối tượng nhằm giúp họ thích ứng với đổi thay và áp lực, sống một cuộc sống lành mạnh về thể chất và tinh thần. Trong phạm vi bài báo, trên cơ sở nghiên cứu lý luận và tổng hợp các kết quả nghiên cứu trong và ngoài nước, chúng tôi giới thiệu các yếu tố chủ yếu ảnh hưởng đến stress ở giáo viên mầm non. Điều này có ý nghĩa rất lớn trong việc dự báo, cũng như đề xuất các biện pháp tác động để làm giảm mức độ stress ở giáo viên mầm non.

Abstract:

Currently, the situation of child violence at preschool institutions in our country tends to increase with increasing levels of seriousness. Many children who suffer from violence leave severe trauma and trauma, adversely affecting their physical and mental health. The most worrisome thing is that people who commit acts of violence against them are the ones responsible for caring for and nurturing them. Besides factors of professional ethics, educational capacity, psychological stress in the process of caring and raising children is also the leading cause of child violence. The above practice sets out the "ultimate" task for the study of psychological stress of preschool teachers, focusing on the research and evaluation of the role of influencing factors, controlling the level of mental stress. their reason for proposing positive, effective and close-to-target measures to help them adapt to change and pressure, live a healthy physical and mental life. Within the scope of the paper, based on theoretical research and synthesis of research results at home and abroad, we introduce the main factors affecting stress in preschool teachers. This has great implications in predicting, as well as proposing impact measures to reduce stress levels in preschool teachers.