Mối quan hệ giữa cách ứng phó với mức độ stress của giáo viên mầm non trên địa bàn TP Đà Nẵng

The relationship between how to respond to stress levels of preschool teachers in Da Nang city
Nơi đăng: Tâm lý học, Số: 1 (238), Trang: 63-74, Năm: 2019, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.

Tóm tắt:

Hiện nay, tình trạng bạo hành trẻ tại các cơ sở giáo dục mầm non có chiều hướng gia tăng, một phần là do căng thẳng tâm lý trong quá trình chăm sóc, nuôi dạy trẻ. Nhiệm vụ quan trọng của các nhà nghiên cứu là đánh giá đúng mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đến stress, từ đó đề xuất các biện pháp hiệu quả giúp giáo viên nâng cao khả năng ứng phó với stress, cải thiện sức khỏe tâm thần. Nghiên cứu này sử dụng thang đo Mức độ stress và Bảng kiểm chiến lược ứng phó, khảo sát trên 300 giáo viên mầm non trên địa bàn thành phố Đà Nẵng nhằm đánh giá mối quan hệ giữa cách thức ứng phó và mức độ stress của giáo viên. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có mối quan hệ giữa cách thức ứng phó với mức độ stress. Những giáo viên sử dụng cách ứng phó tích cực có mức độ stress thấp, ngược lại, những giáo viên sử dụng cách ứng phó tiêu cực sẽ có mức độ stress cao.

Abstract:

Currently, the situation of child violence in preschool institutions tends to increase, partly due to psychological stress in the process of caring and raising children. The important task of researchers is to properly assess the impact of stress factors, thereby suggesting effective measures to help teachers improve their ability to cope with stress, improve mental health. God. This study uses Stress and Stress response scale, surveying over 300 preschool teachers in Da Nang city to assess the relationship between coping response and stress level. tablets. Research results show that there is a relationship between how to deal with stress levels. Teachers who use positive responses have low stress levels, whereas teachers who use negative responses will have high levels of stress.