50 năm thực hiện Di chúc của Chủ Tịch Hồ Chí Minh về xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Nơi đăng: KY Hội thảo Khoc học "50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh", Số: , Trang: 118-124, Năm: 2019, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.