Đánh giá mức độ bền vững của du lịch cộng đồng ở Cẩm Thanh, Hội An

Nơi đăng: TC Khoa học công nghệ tỉnh Quảng Nam, Số: 189, Trang: 26-32, Năm: 2018, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.