Phát triển du lịch bền vững ở Cẩm Thanh cơ hội và thách thức

Nơi đăng: Khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Nam , Số: 188, Trang: 15-18, Năm: 2018, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.