So sánh một số chỉ tiêu sinh lí và sinh hóa trong hạt nảy mầm của hai giống lúa kháng axit khác nhau OM1490 và CR203 dưới tác động của môi trường axit và môi trường axit bổ sung KClO3 được xử lí với hạt giống

Comparison of several physiological and biochemical indexes in germinating seeds of two different acid - resistant rice (Oryza sativa L.) varieties OM1490 and CR203 under the influence of the acid environment and acid environment plus KClO3 treated to see
Nơi đăng: tạp chí khoa học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Số: 63, Trang: 169-176, Năm: 2018, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.

Abstract:

Comparison of several physiological and biochemical indexes in germinating seeds of two different acid - resistant rice (Oryza sativa L.) varieties OM1490 and CR203 under the influence of the acid environment and acid environment plus KClO3 treated to seeds. It is reported that acid environment decreased water absorption of seeds, germination ratio, and in the 3 days old germination seeds, acid environment inhibit a starch hydrolysis process results in increased nonhydrolysed starch content, but decreased reduced sacharids, total organic acid content, the activity of amylase, protease and catalase enzymes; yet activity of peroxydase was decreased in the germinating seeds of variety CR@)#, but increased in germinating seeds of variety OM1490. KClO3 has opposite effect on OM1490 and CR203 at germination phase, in which the more positive effects are revealed in the variety CR203. The contrary effects to the one of acid environment with exception of enzyme peroxidase to which KClO3 has same tendency as the acid environment, but with lower effects in variety OM1490, yet  for variety CR203, KClO3 effected contrary to the acid environment, i e. KClO3 increased the activity of peroxidase. Thus, KClO3 has increased effects on almost physiological, biochemical indexes studied of both rice varieties at germinating phase, in which good effects are more clarity in CR203 variety.