Thế giới quan huyền thoại của người Việt cổ

Nơi đăng: TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG, Số: 2, Trang: 41-44, Năm: 2019, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.