Giáo dục kỹ năng nhận diện nguy cơ bị xâm hại tình dục cho học sinh tiểu học

Nơi đăng: Kỷ yếu hội thảo quốc tế về Tâm lý học đường lần VI, Số: , Trang: , Năm: 2018, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.

Tóm tắt:

  Nghiên cứu đề cập đến một số nội dung cơ bản của kỹ năng nhận diện nguy cơ bị xâm hại tình dục trẻ em và kết quả thực nghiệm kỹ năng này trên nhóm học sinh tiểu học  khối 4 và khối 5 tại Thành phố Đà Nẵng.Nội dung giáo dục kỹ năng nhận diện được cụ thể hoá với hệ thống bài học có mục tiêu  giúp học sinh  sau khi học xong có thể nhận diện đối tượng, hoàn cảnh không gian, thời gian có thể xảy ra xâm hại tình dục trẻ em; Có thái độ rèn luyện thường xuyên để nâng cao kĩ năng và áp dụng vào các tình huống thực tế. Kết quả thu được cho thấy đa số học sinh xác định đúng các loại cảnh báo, số học sinh chọn sai chiếm tỷ lệ không nhiều. Nhiều học sinh đã ý thức và nhận biết được các tình huống, thời gian, địa điểm có nguy cơ xảy ra xâm hại tình dục trẻ em.

Abstract:

  The study covered some basic elements of the skills of identifying the risk of child sexual abuse and the experimental results of this skill on the group of students in grades 4 and 5 in Da Nang City. Identification education content is concretized with a targeted lesson system that helps students after completion of the course to identify the subject, spatial and temporal circumstances of possible sexual abuse. em; Have a regular training attitude to improve skills and apply them to real situations. The results show that most students correctly identified the type of warning, the number of students wrong choice is not much proportion. Many students are aware of and aware of the situations, time and places that are at risk of child sexual abuse.