Nghiên cứu ảnh hưởng của potassium dichromate lên loài Moina micrura Kurz. 1875 (Cladocera: Moinidae)

Effects of potassium dichromate on the survival and reproduction of Moina micrura Kurz. 1875 (Cladocera: Moinidae)
Nơi đăng: TC sinh học, Số: 41, Trang: 101-107, Năm: 2019, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.