Associations between nutrition, gut microbiome, and health in a novel nonhuman primate model

Associations between nutrition, gut microbiome, and health in a novel nonhuman primate model
Nơi đăng: Scientific reports, Số: 8, Trang: , Năm: 2018, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.