NHẬN THỨC CỦA GIÁO VIÊN MẦM NON VỀ GIÁO DỤC HÒA NHẬP CHO TRẺ RỐI LOẠN PHÁT TRIỂN

KINDGARTEN TEACHERS’ AWARENESS ON INCLUSIVE EDUCATION FOR NEURODEVELOPMENTAL DISORDERS CHILDREN
Nơi đăng: TC Khoa học Giáo dục Việt Nam , Số: 6, Trang: 75-79, Năm: 2018, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.

Tóm tắt:

Rối loạn phát triển là những rối loạn xảy ra trong quá trình phát triển của trẻ em, thường làm chậm sự phát triển, bao gồm những rối loạn về thể chất, trí tuệ, tâm lý, hành vi và ngôn ngữ. Nghiên cứu trên 392 giáo viên mầm non bằng phương pháp điều tra bảng hỏi, phương pháp phỏng vấn sâu về nhận thức của giáo viên mầm non đối với hoạt động giáo dục hòa nhập cho trẻ có rối loạn phát triển (mức độ nhận biết về biểu hiện, nguyên nhân và các biện pháp cần áp dụng trong giáo dục cho trẻ…) cho thấy có 65,6% giáo viên nhận biết được các dấu hiệu của trẻ có rối loạn phát triển; 32,2% giáo viên nhận thức đúng về kiến thức và kỹ năng của giáo dục hòa nhập; 41,8% giáo viên mầm non tham gia khảo sát đã sử dụng được các hoạt động phù hợp trong giáo dục hòa nhập cho trẻ có rối loạn phát triển.     Từ khóa: nhận thức; rối loạn phát triển; biểu hiện rối loạn phát triển; giáo viên mầm non; trẻ mầm non;  

Abstract:

Abtract Neurodevelopmental disorders children are disorders that occur during the development of children, which often slow down development, including physical, intellectual, psychological, behavioral, and linguistic disorders. Researching with 392 kindgarten teachers by questionnaire survey, interview methodology about children with developmental disorders (level of awareness manifestations, causes and measures to be taken in the education of children ...) The result shows that 65.6% of teachers recognize the signs of developmental disorders; 32.2% of teachers are properly aware of the knowledge and skills of inclusive education; 41.8% of teachers use specialized exercises for neurodevelopmental disorders children. Key words: awareness,neurodevelopmental disorders, disorders development children;kindgarten teacher; kindgarten children.