Tổ chức và hoạt động của Cảng Đà Nẵng dưới thời thuộc Pháp - Mỹ (1888-1975)

Nơi đăng: KY HTKH: Đà nẵng chống liên quân Pháp - Tây Ban Nha (1858-1860) Quá khứ và hiện tại, Số: , Trang: 38-47, Năm: 2018, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.