A novel modified undersampling (MUS) technique for software defect prediction

A novel modified undersampling (MUS) technique for software defect prediction
Nơi đăng: Computational Intelligence (SCIe, Q2), Số: Vol 35 - 2019, Trang: 1-18, Năm: 2019, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: United States.

Tóm tắt:

ư