THIẾT KẾ VÀ TỔ CHỨC DẠY HỌC STEM CHỦ ĐỀ “MÁY BẮT MUỖI SÁNG TẠO” CHO HỌC SINH LỚP 11

DESIGN AND ORGANIZATION OF TEACHING “CREATIVE MOSQUITO STEM” FOR 11TH GRADERS
Nơi đăng: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học), Số: 32(01).2019, Trang: 82, Năm: 2019, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.

Tóm tắt:

Trong chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 của nước ta, giáo dục STEM là một phương pháp tiếp cận liên môn (Khoa học, Công nghệ, Kĩ thuật và Toán) nhằm trang bị cho học sinh những kiến thức khoa học gắn liền với ứng dụng của chúng trong thực tiễn, qua đó phát triển năng lực và nâng cao hứng thú học tập. Bài báo trình bày quy trình thiết kế một chủ đề dạy học STEM, từ đó vận dụng để thiết kế và tổ chức dạy học STEM chủ đề “Máy bắt muỗi sáng tạo” cho học sinh lớp 11 ở trường trung học phổ thông.

Từ khóa: STEM; năng lực sáng tạo; máy bắt muỗi; sinh viên.

Abstract:

In our 2018 general education program, STEM education is an interdisciplinary approach (Science, Technology, Technics and Math) to equip students with relevant scientific knowledge, to their application in practice, thereby to develope capacity and improve the interest of the subject. The paper presents the process of designing an original teaching theme, which is then used to design and organize the "Creative Mosquito" STEM teaching for 11th grade students in high school.

Keywords: STEM; creative capacity; mosquito catcher; student.