TIÊU CỰC VÀ CHỐNG TIÊU CỰC TRONG THI CỬ DƯỚI TRIỀU NGUYỄN

NEGATIVES AND ANTI-NEGATIVES IN NGUYEN DYNASTIES’ EXAMINATIONS
Nơi đăng: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học), Số: 32(01).2019, Trang: 45, Năm: 2019, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.

Tóm tắt:

Thi cử là một khâu trọng yếu trong quá trình giáo dục, là cách thức để đánh giá sản phẩm của một nền giáo dục và là con đường chính để tuyển lựa bậc hiền tài ở bất kì thời đại nào. Vì vậy, trong suốt chiều dài lịch sử Việt Nam, giáo dục và thi cử luôn được nhà nước quan tâm và đề ra nhiều chính sách thay đổi. Hình thành khi chế độ phong kiến ở Việt Nam đã đi vào thoái trào, khi nền giáo dục Nho học đã bộc lộ những hạn chế, yếu kém khó có thể cứu vãn, triều Nguyễn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, mà tiêu cực trong thi cử là một trong số đó. Dù triều Nguyễn đã đưa ra các biện pháp hòng cứu vãn, song các hiện tượng tiêu cực vẫn không ngừng bộc phát, như hệ quả tất yếu của những yếu kém trên lĩnh vực chính trị - kinh tế - xã hội - giáo dục dưới thời Nguyễn. Bài viết sẽ tập trung phản ánh thực trạng tiêu cực và chống tiêu cực trong thi cử dưới triều Nguyễn, từ đó rút ra một số bài học kinh nghiệm cho công tác thi cử ở Việt Nam hiện nay.

Từ khóa: thi cử; tiêu cực; chống tiêu cực; tiêu cực thi cử; triều Nguyễn.

Abstract:

Exam is an important step in the educational process, a way to evaluate the product of an education and the main way to recruit talented people in any era. Therefore, throughout the history of Vietnam, education and examination have been always concerned by the state and set out many policy changes. When a regression occurred to the feudal regime in Vietnam, Confucian education revealed drawbacks and weaknesses that could not be saved; the Nguyen faced many difficulties and challenges. but negatives in examination was one of them. Although the Nguyen Dynasty introduced measures to save, negative phenomena continued to explode, as an evitable consequence of weaknesses in the political, economic, social and educational fields under the Nguyen. The article will focus on reflecting the negatives and anti-negatives in Nguyen dynasties’ examinations, from which we can learn various lessons for the examination in Vietnam today.

Keywords: examination; negative; anti-negative, negative in examinations; Nguyen Dynasty.