NHẬN THỨC CỦA CƯ DÂN CẨM THANH, HỘI AN, QUẢNG NAM VỀ CÁC TÁC ĐỘNG CỦA DU LỊCH

PERCEPTIONS ABOUT TOURISM IMPACTS BY RESIDENTS IN CAM THANH COMMUNE, HOI AN CITY, QUANG NAM PROVINCE
Nơi đăng: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học), Số: 36(05).2019, Trang: 33, Năm: 2019, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.

Tóm tắt:

Du lịch đang trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của nhiều quốc gia cũng như địa phương nhờ vào những lợi ích mà nó mang lại. Nhưng thực tế cho thấy, du lịch cũng đồng thời đem đến những tác động tiêu cực về mặt văn hóa, môi trường tại các điểm đến. Qua hơn năm năm hình thành và phát triển, Cẩm Thanh đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể và trở thành ví dụ điển hình cho mô hình du lịch cộng đồng thành công ở Việt Nam. Tuy nhiên, cũng như những địa phương khác, du lịch Cẩm Thanh vẫn tồn tại những hạn chế nhất định. Bài viết này nhằm mục đích đánh giá tác động của du lịch thông qua đánh giá nhận thức của người dân và những hỗ trợ của họ cho sự phát triển du lịch trong tương lai. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng du lịch đã mang lại những lợi ích đáng kể cho địa phương và người dân sẵn sàng tham gia vào các hoạt động phát triển du lịch trong thời gian tiếp theo.

Từ khóa: tác động du lịch; du lịch dựa vào cộng đồng; phát triển du lịch bền vững; lợi ích của du lịch; du lịch Cẩm Thanh.

Abstract:

Tourism has become a leading economic sector of many countries and localities thanks to the benefits it brings back. However, tourism has also had negative impacts on the culture and the environment of destinations. After more than five years since its establishment, Cam Thanh commune has obtained many remarkable achievements, becoming a typical example for successful community-based tourism in Vietnam. Nevertheless, like many other localities, Cam Thanh still has certain limitations concerning tourism. This article is aimed at evaluating the impacts of tourism based on residents’ perceptions and their support for tourism development in the future. The research results indicate that tourism has brought significant benefits to the locals, and the residents are willing to participate in activities related to tourism development in the coming time.

Keywords: tourism impact; community-based tourism; sustainable tourism development; tourism benefit; Cam Thanh tourism.