ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NGUỒN NITƠ KHÁC NHAU ĐẾN SỰ SINH TRƯỞNG CỦA ARTHROSPIRA (SPIRULINA) PLATENSIS

EFFECT OF DIFFERENT NITROGEN SOURCES ON GROWTH OF ARTHROSPIRA (SPIRULINA) PLATENSIS
Nơi đăng: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học), Số: 34(03).2019, Trang: 26, Năm: 2019, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.

Tóm tắt:

Arthrospira (Spirulina) platensis là một trong những nguồn thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao, hiện đang được nuôi trồng ở nhiều nơi trên thế giới. Nhằm tối ưu hóa môi trường nuôi cấy loài vi tảo này ở quy mô lớn, nghiên cứu về ảnh hưởng của các nguồn nitơ khác nhau lên sự sinh trưởng của tảo đã được tiến hành. Nguồn cung cấp nitơ từ các muối amoni, nitrit, nitrat với các nồng độ khác nhau đã được khảo sát. Kết quả cho thấy tảo Spirulina sinh trưởng tốt nhất ở môi trường bổ sung 25% Nitơ so với các nồng độ khác đối với tất cả các nguồn. So sánh hiệu quả của từng loại muối đến tốc độ sinh trưởng (µ) và sinh khối cực đại (DWmax) của tảo chỉ ra rằng NH4Cl cho kết quả kém khả quan nhất, trong khi ở nhóm NH4NO3, NaNO2 và NaNO3 ghi nhận được các giá trị cao hơn, tuy nhiên sự khác biệt trong nhóm này là không có ý nghĩa thống kê.

Từ khóa: Arthrospira (Spirulina) platensis; sinh trưởng; sinh khối; amoni; nitrat; nitrit.

Abstract:

Arthrospira (Spirulina) platensis, one of the most nutritous foods for humans, is currently being cultivated (in different countries around the world) globally. For sake of making improvement to the culture media)In order to improve the culture media for Spirulina cultivation, this study was conducted to investigate effects of different nitrogen sources, including ammonium, nitrate and nitrite, on Spirulina’s growth. Result from experiments indicated that media with 25% Nitrogen added in any form was the best for the growth of this species compared to other concentrations. In the comparison among effects of different nitrogen sources on performance of Spirulina, average growth rate and maximum dry weight of microalgae in experiment with NH4Cl was much lower than those in NH4NO3, NaNO2 and NaNO3. The difference in algal responses between the latter three were statically insignificant.

Keywords: Arthrospira (Spirulina) plantensis; growth, dryweight; ammonium; nitrate; nitrite.