THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG SÁCH ĐIỆN TỬ TƯƠNG TÁC ÁP DỤNG THỬ NGHIỆM DẠY HỌC MÔN HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU Ở CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

DESIGN AND CREATE DIGITAL HYBRID TEXT BOOK EXAMINE ITS UTILIZATION IN TEACHING DATABASE MANAGEMENT SYSTEM SUBJECT AT HIGH SCHOOL
Nơi đăng: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học), Số: 34(03).2019, Trang: 73, Năm: 2019, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.

Tóm tắt:

Trong những năm gần đây, các trường đại học trên thế giới đã khai phá giá trị sư phạm, tiết kiệm chi phí tiềm năng liên quan đến việc sản xuất, sử dụng sách điện tử kĩ thuật số, một phần nhờ vào sự phổ biến ngày càng tăng và việc sử dụng rộng rãi công nghệ thông tin, đặc biệt là các công nghệ di động trong giảng dạy. Trong nhiều trường hợp, động lực cho việc này hoàn toàn là giá trị kinh tế và hầu hết các sách điện tử đã được sản xuất chỉ có hiệu quả đơn giản như là các phiên bản điện tử của sách giấy. Tuy nhiên, với mong muốn tiếp cận với sách điện tử đúng với vai trò và ý nghĩa của nó, cũng như tạo cơ hội để không chỉ các giảng viên trường Đại học Sư phạm mà còn các giáo viên phổ thông xây dựng và biên soạn sách điện tử cho các học phần mình đảm nhận, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng đã hợp tác với Trường Đại học Hull, Anh quốc thông qua một dự án được tài trợ bởi Newton Fund [1]. Thông qua dự án này, các thành viên của Dự án đã thực hiện nghiên cứu, trao đổi và thảo luận nhằm đưa ra những nhận định về sách điện tử cũng như các ưu, nhược điểm của chúng; tổng quát hóa quy trình từ bước đầu tiên đến khi hoàn thiện sản phẩm sách điện tử, minh họa thông qua việc thiết kế và xây dựng sách điện tử Hệ quản trị cơ sở dữ liệu, dùng cho học sinh trung học phổ thông. Căn cứ vào những định hướng phát triển, đổi mới trong giáo dục hiện nay của Việt Nam, đặc biệt là việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học, bài báo đưa ra một số đề xuất tham khảo có thể áp dung cho việc phát triển sách điện tử trong tương lai gần trong Nhà trường.

Từ khóa: sách điện tử; sách có văn bản số hỗn hợp; sách kĩ thuật số; xây dựng sách điện tử; hệ quản trị cơ sở dữ liệu; mô hình học tập di động.

Abstract:

In recent years, universities around the world have started to explore the pedagogical value ; save potential cost associated with the production; make useof digital e-books, fuelled in part by the growing ubiquity and pervasiveness of information technology, especially mobile technologies in academia. In many instances, the impetus for this has been purely economics and most of the e-books that have been produced are simply as electronic versions of the print book. Anyway, with the desire for an access to a proper and useful e-book, as well as opportunities for not only our lecturers, but also general teachers in building and compiling e-books, the University of Science and Education - The University of Danang has partnered with the University of Hull, UK through a project funded by Newton Fund [1]. Via this project, members of Project had conducted many reseaches, exchanges and discussions in oder to provide reviews on the types of e-books as well as their advantages and disadvantages; generalized the process from the first step to the completion of e-book products and to do a illustration through the design and formation of Database management system e-books used for high school students. Based on the current development and renovation orientations in Vietnamese education, especially the application of information technology in teaching and learning, the article also provides suitable recommendations for e-book development in the near future.

Keywords: e-book; digital hybrid texts book; digital book; create an e-book; database management system; m-learning.