PHỦ TỔNG QUÁT CỦA MÔĐUN VÀ MỘT VÀI KẾT QUẢ LIÊN QUAN

GENERAL COVER OF MODULES AND SOME RELATED RESULS
Nơi đăng: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học), Số: 34(03).2019, Trang: 12, Năm: 2019, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.

Tóm tắt:

Trong bài viết này, chúng tôi giới thiệu về các khái niệm phủ tổng quát của môđun, môđun đối bất biến tự đồng cấu và một vài tính chất của chúng. Bài báo cũng đưa ra một số kết quả liên quan đến bài toán Schroder-Bernstein đối ngẫu cho lớp môđun đối bất biến đẳng cấu.

Từ khóa: phủ tổng quát; phủ xạ ảnh,; môđun đối bất biến đẳng cấu; Định lí Schroder-Bernstein.

Abstract:

In this studying, we introduce the concept(definition) of general cover of a module, endomorphism coinvariant module and some of their properties. The paper also provides some results concerning the dual of Schroder-Bernstein problem for endomorphism coinvariant modules.

Keywords: general cover; projective cover; automorphism coinvariant module; Schroder-Bernstein's Theorem.