VAI TRÒ CỦA TRIẾT HỌC MÁC - LÊNIN TRONG CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

THE ROLE OF MARXIST - LENINIST PHILOSOPHY IN VIETNAM INNOVATION
Nơi đăng: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học), Số: 35(04).2019, Trang: 49, Năm: 2019, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.

Tóm tắt:

Trên cơ sở khái quát về triết học Mác - Lênin và những thành tựu sau 3 thập kỉ đổi mới đất nước, bài viết phân tích về vai trò của triết học Mác - Lênin. Thứ nhất, là cơ sở lí luận khoa học của đường lối đổi mới, với vai trò này, triết học Mác - Lênin là cơ sở lí luận cho Đảng Cộng sản Việt Nam kiên định mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội và lựa chọn con đường đổi mới toàn diện. Thứ hai, triết học Mác - Lênin là cơ sở lí luận khoa học của đổi mới tư duy lí luận. Trong vai trò này, triết học mácxít đã đưa phạm trù thực tiễn vào lí luận nhận thức và xây dựng nguyên tắc thống nhất giữa lí luận và thực tiễn. Thứ ba, triết học Mác - Lênin là cơ sở thế giới quan, phương pháp luận khoa học trong nhận thức và phân tích xu hướng phát triển của xã hội. Vai trò của triết học Mác - Lênin tiếp tục chứng minh cho sức sống vĩ đại của chủ nghĩa Mác - Lênin trong thế kỉ XXI.

Từ khóa: triết học Mác - Lênin; đổi mới tư duy lí luận; cơ sở lí luận khoa học; thế giới quan và phương pháp luận.

Abstract:

On the basis of an overview of the Marxist - Leninist and achievements after three decades of national renewal, the article analyzes the role of Mac - Leninist philosophy. The first thing is the scientific rationale of the road renewal. With this role, Marxist - Leninist is the rationale for the Communist Party of Vietnam to direct a steadfast goal of building socialism and the path selection for a comprehensive renovation. Secondly, Marxist - Leninism is the scientific rationale of theoretical thinking innovation. In this role, Marxist philosophy has put into the category of practical reasoning and built awareness the principle of unity between theory and practice. Thirdly, Marxist - Leninist philosophy is seen as the worldview basis, scientific methodology in cognitive and (analysis of social development trend) development trend analysis of society. The role of Mac - Leninist philosophy continues to demonstrate the great vitality of Marxism - Leninism in the XXI century.

Keywords: Mac - Lenin philosophy; Theoretical thinking innovation; Revolutionary theoretical basis; Worldview and methodology.