ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ YẾU TỐ ĐẾN QUÁ TRÌNH TỔNG HỢP NANO BẠC BẰNG TRICHODERMA ASPERELLUM

EFFECT OF VARIOUS PARAMETERS ON SILVER NANOPARTICLES BIOSYNTHESIS BY TRICHODERMA ASPERELLUM
Nơi đăng: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học), Số: 35(04).2019, Trang: 14, Năm: 2019, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.

Tóm tắt:

Tổng hợp nano bạc (AgNPs) bằng phương pháp sinh học có nhiều ưu điểm so với các phương pháp tổng hợp hóa học và vật lí, đặc biệt là tính thân thiện với môi trường và đang được chú trọng nghiên cứu trên thế giới. Nghiên cứu đã trình bày kết quả đánh giá ảnh hưởng của một số yếu tố đến khả năng tổng hợp AgNPs từ 2 chủng vi nấm Trichoderma asperellum. Kết quả cho thấy, AgNPs được tổng hợp có kích thước trong khoảng 2-7 nm. Bổ sung citric acid với nồng độ 10 g/l vào giai đoạn ủ sinh khối vi nấm và nước cất cho phép tăng hiệu suất tổng hợp AgNPs lên đến 1,8 lần. Lắc hỗn hợp dịch lọc và AgNO3 với tốc độ 140 vòng/phút trong 120 giờ không ảnh hưởng đến hiệu quả tổng hợp AgNPs. Dịch AgNPs tổng hợp từ chủng T. asperellum r1 có khả năng ức chế sự sinh trưởng cao nhất đối với các chủng vi sinh vật gây bệnh E. coli và R. solanacearum.

Từ khóa: nano bạc; Trichoderma asperellum; R. solanacearum; tổng hợp nano bạc.

Abstract:

Synthesis of silver nanoparticles (AgNPs) by biological methods has many advantages compared to the chemical and physical methods, especially the eco-friendly atrribute and focusing on research in the world. The study presented the results on evaluation the effect of several factors on the AgNPs synthesis through two Trichoderma asperellum strains. The results showed that the synthesized AgNPs’ size was in the range of 2-7 nm. Adding citric acid at a concentration of 10 g/l to the incubation of fungal biomass and distilled water increased AgNPs synthesis efficiency by 1.8 times. Shaking the filtrate and AgNO3 at 140 rpm in 120 hours did not affect the efficiency of AgNPs synthesis. The solution of AgNPs from T. asperellum r1 strain was able to inhibit the growth of the pathogenic strains including E. coli and R. solanacearum.

Keywords: silver nanopractice; Trichoderma asperellum; R. solanacearum; silver nanopractice synthesis.