HỆ THỐNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC LỊCH SỬ THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

A SYSTEM OF TEACHING METHODS FOR STUDENTS’ COMPETENCIES DEVELOPMENT IN TEACHING HISTORY IN HIGH SCHOOL
Nơi đăng: tạp chí khoa học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Số: 4C,2020, Trang: 296-306, Năm: 2020, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.

Tóm tắt:

Thực hiện Nghị quyết 29 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, cùng với việc đổi mới về chương trình, sách giáo khoa, mục tiêu, nội dung, hình thức, kiểm tra đánh giá, cơ sở vật chất, trình độ quản lí… thì đổi mới về phương pháp dạy học giữ vai trò then chốt. Trên cơ sở nghiên cứu việc đổi mới phương pháp dạy học nói chung và dạy học lịch sử nói riêng, tác giả đề xuất việc sử dụng hệ thống phương pháp dạy học lịch sử theo định hướng phát triển năng lực học sinh nhằm đáp ứng yêu cầu của Chương trình giáo dục phổ thông môn Lịch sử (2018) và góp phần nâng cao chất lượng dạy học bộ  môn ở trường trung học phổ thông.

Abstract:

According to the implementation of the Resolution 29 of the Central Committee of the Communist Party of Vietnam on fundamental and comprehensive innovation in education and training, along with the innovation in curricula, textbooks, objectives, contents and forms, assessment and evaluation, facilities and management level, innovation in teaching methods plays a key role. Basing on research on innovating teaching methods in general and teaching History methods in particular, the authors propose the use of a system of history teaching methods oriented to develop students' competencies to meet the requirements of the general educational curriculum - History subject (2018) and contribute to the improvement in History teaching quality in high school.