Phát triển du lịch đường sông kết hợp với khai thác các giá trị văn hóa làng quê ở thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Nơi đăng: KY HTKHQT Văn hóa sông nước ở Đông Nam Á: Bảo tồn và phát triển, Số: , Trang: 293-303, Năm: 2019, Loại bài viết: Tham luận, Quốc gia: Việt Nam.