Tư tưởng về phát triển kinh tế quốc gia trên Nam Phong tạp chí (1917 - 1934)

Thought of nation economic development on Nam Phong magazine (1917 - 1934)
Nơi đăng: “ Nghiên cứu, giảng dạy Việt Nam học và tiếng Việt: Những vấn đề lý luận và thực tiễn, Số: 2, Trang: 1315-1321, Năm: 2019, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.