Ảnh hưởng của nồng độ Chì trong đất đến khả năng sinh trưởng, phát triển và hấp thụ Chì của cỏ Vetiver

Influence of lead concentrations in soil on growth and uptake potential of lead by Vetiver grass
Nơi đăng: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531), Số: 6 (23), Trang: , Năm: 2007, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.

Tóm tắt:

Xử lý ô nhiễm kim loại nặng trong đất bằng thực vật là một hướng nghiên cứu mới được nhiều nước quan tâm hiện nay. Bài viết này trình bày một số kết quả nghiên cứu về khả năng sinh trưởng, phát triển và hấp thụ chì của cỏ Vetiver dưới ảnh hưởng của các nồng độ chì trong đất khác nhau.

Abstract:

Treating heavy metals in contaminated soil by plants is a new study approach and attract the interest of many countries, now. This paper presents some research results of growth and lead uptake potential of Vetiver grass by effecting of lead concentrations in soil.