Особенности личностной адаптации студентов-психологов к вузовскому образованию

Особенности личностной адаптации студентов-психологов к вузовскому образованию
Nơi đăng: Tạp chí trường Đại học tổng hợp (Đại học quản lý). Moscow, Số: , Trang: 114-115, Năm: 2009, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Quốc tế.