Về tầm quan trọng và ảnh hưởng của bộ môn Tâm lý học đến quá trình đào tạo giáo viên tương lai ở các trường Sư Phạm

Nơi đăng: Kỷ yếu hội thảo Nghiên cứu và giảng dạy Tâm lý học, giáo dục học trong các trường Đại học Sư Phạm, Số: , Trang: 15-18, Năm: 2010, Loại bài viết: Tham luận, Quốc gia: Việt Nam.