Thấu cảm - phẩm chất quan trọng của nghề giáo

Nơi đăng: Kỷ yếu hội thảo Đổi mới quản lý, nâng cao chất lượng đào tạo ở trường Đại học Sư phạm, Số: , Trang: 11-20, Năm: 2010, Loại bài viết: Tham luận, Quốc gia: Việt Nam.