Mấy suy nghĩ về cách thức bảo đảm hiệu quả của thực tập Sư phạm

Nơi đăng: Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Quy trình đào tạo mới”- Đại học Sư phạm Ngoại ngữ Đà Nẵng, Số: , Trang: , Năm: 1990, Loại bài viết: Tham luận, Quốc gia: Việt Nam.