Về Phương pháp Sư phạm tương tác

Nơi đăng: Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Đổi mới phương pháp giảng dạy đại học”- Đại học Sư phạm-ĐHĐN, Số: , Trang: , Năm: 2001, Loại bài viết: Tham luận, Quốc gia: Việt Nam.