Về môi trường tâm lý cho việc học

Nơi đăng: Kỷ yếu Hội nghị “Quan hệ giữa đào tạo đại học và thị trường lao động”- Đại học Đà Nẵng và Dự án Giáo dục đại học, Số: , Trang: , Năm: 2001, Loại bài viết: Tham luận, Quốc gia: Việt Nam.