Một số đặc điểm tự ý thức sắc tộc của người Việt

Nơi đăng: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531), Số: 8, Trang: , Năm: 2001, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.