Xung đột tâm lý trong giao tiếp giữa các sắc tộc

Nơi đăng: Kỷ yếu Đại hội đại biểu toàn quốc lần III- Hội Tâm lý - Giáo dục học Việt Nam, Số: , Trang: , Năm: 2001, Loại bài viết: Tham luận, Quốc gia: Việt Nam.