Phytoremediation of Cadmium and Lead contaminated soil types by Vetiver grass

Nơi đăng: VNU Journal of Science, Earth Sciences, Số: Volume 25, No. 2, Trang: 98-103, Năm: 2009, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.