Khả năng sử dụng cỏ vetiver để cải tạo đất ô nhiễm kim loại nặng

Nơi đăng: Báo cáo hội nghị Công nghệ Sinh học Miền Trung – Tây nguyên lần thứ II, Huế, Số: , Trang: , Năm: 2010, Loại bài viết: Tham luận, Quốc gia: Việt Nam.