Những triển vọng ứng dụng cỏ Vetiver trong cải tạo đất ô nhiễm và phục hồi môi trường ở Việt Nam.

Perspectives of using vetiver grass to remediate contaminated soil and rehabilitate environment in Vietnam.
Nơi đăng: Báo cáo hội nghị Môi trường toàn quốc lần thứ III, Hà Nội, Số: , Trang: , Năm: 2010, Loại bài viết: Tham luận, Quốc gia: Việt Nam.

Tóm tắt:

Sự phát triển mạnh mẽ của các ngành công nghiệp, khai thác khoáng sản, nông nghiệp thâm canh cao cũng như quá trình đô thị hóa nhanh chóng ở nước ta trong thời gian qua đã dẫn đến môi trường đất, nước bị ô nhiễm trên quy mô rộng. Việc cải tạo, phục hồi môi trường đất ô nhiễm bằng phương pháp hóa học và cơ học là không có tính khả thi do chi phí lớn. Kết quả nghiên cứu cho thấy cỏ Vetiver là đối tượng thực vật có nhiều ưu điểm và triển vọng trong cải tạo, phục hồi môi trường đất tại các mỏ khoáng sản; các bãi chôn lấp rác không hợp vệ sinh; các vùng đất bị thoái hóa, ô nhiễm. Đồng thời, sinh khối của cỏ Vetiver cũng được tận dụng sản xuất đồ thủ công mỹ nghệ, chiết xuất tinh dầu, nguyên liệu bột giấy cũng như sản xuất nhiên liệu sinh học.

Abstract:

In recent years, the strong growth of the industries, mineral mining, highly intensive agriculture as well as rapid urbanization had led to soil and water pollution at many areas in our country. Remediation and rehabilitation of soil environment by chemical and mechanical methods has been not feasible due to high cost. The research results showed that Vetiver grass was a plant which has got many advantages and prospects in remediation and rehabilitation of soil environment at mines, unhygienic landfills, degenerated and polluted lands. Besides, biomass of Vetiver grass also has been used in producing handicrafts, oil extraction, raw material for manufacturing paper and biofuel.