Công nghệ xử lý kim loại nặng trong đất bằng thực vật - Hướng tiếp cận và triển vọng

Nơi đăng: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531), Số: , Trang: , Năm: 2005, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.