Khả năng xử lý Cr trong đất của cỏ Vetiver

Nơi đăng: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531), Số: , Trang: , Năm: 2007, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.