Ảnh hưởng của nồng độ Pb trong đất đến khả năng sinh trường, phát triển và hấp thụ Pb của cỏ Vetiver

Nơi đăng: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531), Số: s? 6, Trang: , Năm: 2007, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.