Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố đến quá trình chiết rút Agar từ rau câu cước (Gracilaria heteroclada) trong phòng thí nghiệm

Nơi đăng: Thông tin khoa học Sinh – Địa, Đại học Huế, Số: s? 11, t?p 2, Trang: , Năm: 1999, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.