Hiện trạng những vấn đề môi trường bức xúc ở các kiểu vùng sinh thái nông thôn Việt Nam

Nơi đăng: Hội nghị Khoa học Môi trường và phòng chống thiên tai toàn quốc lần thứ nhất, Hải Phòng, Số: , Trang: , Năm: 2003, Loại bài viết: Tham luận, Quốc gia: Việt Nam.