Quản Lý sinh viên dưới góc nhìn của người Cán bộ giảng dạy.

Tác giả: ThS. Bùi Văn Vân
Nơi đăng: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531), Số: , Trang: , Năm: 2002, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.

Tóm tắt:

Sinh viên là một nhóm xã hội đặc biệt. Họ đang học tập để nắm lấy chuyên môn ở trình độc cao, đang chuẩn bị để bước vào hoạt động lao động của cán bộ khoa học. Phát huy tính tực giác, tích cực, chủ động, sáng tạo của họ đòi hỏi người cán bộ giảng dạy không chỉ có nhiệt tình và tài năng sư phạm mà còn phải hiểu biết rõ đặc trưng tâm lý và hoạt động của sinh viên.